Regulamin sklepu internetowego Planeswalker.pl

(ostatnia aktualizacja 13.02.2015)I.Wstęp.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony www.planeswalker.pl oraz dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Planeswalker.pl.II. Definicje.

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 1. Sprzedawca – GRYWWW s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Abrahama 12, 03-982 Warszawa, NIP 1132788327, REGON 142199419, właściciel sklepu internetowego Planeswalker.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (internet).

 2. Planeswalker.pl – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.planeswalker.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

 3. Użytkownik– osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupu Towarów w Planeswalker.pl.

 4. Zamawiający– osoba fizyczna bądź osoba prawna dokonująca zakupu Towarów w sklepie Planeswalker.pl.

 5. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

 6. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień.

 7. Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. Umowa - umowa sprzedaży zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

 9. Strony - Zamawiający i Sprzedawca.

 10. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności oraz sposobu dostawy Towarów (Przewoźnika).

 11. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Planeswalker.pl, za pomocą którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.

 12. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Planeswalker.pl. Towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe, chyba, że opis produktu informuje o innym stanie.

 13. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 14. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Koszty są zależne od wielkości zamówienia oraz od wybranego Przewoźnika.

 15. Przewoźnik - każdy podmiot, za pośrednictwem którego Planeswalker.pl dostarcza Produkty do Zamawiającego.

 16. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

 17. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - potwierdzenie zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Planeswalker.pl umowy sprzedaży Towaru.

 18. Realizacja Zamówienia - czas konieczny na skompletownie przez Planeswalker.pl Towarów zamówionych przez Zamawiającego oraz przekazanie go Przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Zamawiającego formę dostawy. Zamówienia realizowane są tylko w Dni robocze.

 19. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 20. Punkty Sklepowe – punkty lojalnościowe przyznawane za każdy zakup towarów z Konta Użytkownika w sklepie internetowym Planeswalker.pl (za wyjątkiem Towarów z działu Turnieje). Za każde 1,00 zł wydane w Planeswalker.pl zostaną naliczone 3 pkt. Minimalna wartość zamówienia aby móc wykorzystać zebrane punkty wynosi 0,00 zł.

 21. Stan karty – karty pochodzące ze starszych edycji nie muszą być nowe. W takim przypadku określa się ich stan wg skali:

 • Mint – karta bez śladów użytkowania;

 • Nearmint – karta z nieznacznymi śladami użytkowania;

 • Slightly played – karta nosząca drobne ślady użytkowania.

 1. Preorderoznacza Zamówienie złożone przez Zamawiającego przed premierą Towaru, które zapewnia Zamawiającemu jego realizację w pierwszej kolejności w stosunku do Zamówień złożonych od dnia premiery danego Towaru.III. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu sieci Internet, w tym strony internetowej, zapewniającej przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Zawartość strony Planeswalker.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie z Planeswalker.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z Planeswalker.pl Użytkownik powinien:

  a) posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer, Chrome, FireFox i inne przeglądarki);

  b) dostęp do Sieci Internet;

  c) posiadać adres elektroniczny (e-mail);

  d) aktywny numer telefonu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Planeswalker.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

 5. Akceptując Regulamin podczas składania Zamówienia Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i zgadza się ze wszystkimi zawartymi w nim postanowieniami.

 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz kontaktu z Zamawiającym.

 7. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Planeswalker.pl związanych z korzystaniem ze sklepu, sprzedażą produktów, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@planeswalker.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Planeswalker.pl również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.

 8. Zdjęcia zamieszczanych na stronach Planeswalker.pl produktów służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy i są prawnie chronione. Informacje o Produktach podane w Planeswalker.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 9. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Planeswalker.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą uprawnionych (pisemną lub ustną).IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

 2. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać Rejestracji wypełniając pola z wymaganymi Danymi Osobowymi zakładając swoje osobiste Konto. Wykorzystując Koszyk Zamawiający dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności.

 3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamawiający potwierdza również znajomość Regulaminu.

 4. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wiadomości zawirającej numer Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia i otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba sprzedającego.

 5. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce “Moje Zamówienia”.

 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę (przelewem bankowym lub w Punktach Sklepowych gdy Zamawiający wyrazi zgodę na takie rozwiązanie). Zamawiający ma prawo wybrać inny, dostępny Towar w zamian za Towar niedostępny (w przypadku gdy Cena zamiennika przekracza Cenę tego Towaru Zamawiający jest zobowiązany uiścić dopłatę, w przypadku gdy Cena zamiennika jest mniejsza niż tego Towaru Sprzedawca zwraca nadpłatę).

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

 8. Wszystkie towary oferowane na stronach Planeswalker.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

  Wyjątek mogą stanowić pojedyncze karty – single pochodzące ze starszych edycji. Ich stan jest określany jako Mint/Nearmint do Slightly played.

 9. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach Planeswalker.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 10. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron.

 11. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego oraz łączną wagą zamówionych Towarów.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów w sklepie Planeswalker.pl, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.V. Rejestracja.

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Planeswalker.pl.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony. Od tego momentu każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.VI. Konto Zamawiającego.

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

 • bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;

 • zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

 • przeglądanie historii Zamówień (“Moje Zamówienia”);

 • zamówienie newslettera;

 • przeglądanie przydzielonych punktów sklepowych/kodów rabatowych.

 1. Login i hasło mają charakter poufny.

 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Użytkownik udostępnia konto swoim domownikom lub pracownikom, którzy korzystają z tego konta w imieniu Użytkownika.

 3. Użytkownik powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie sklepu Planeswalker.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji domeny Planeswalker.pl może zostać zgłoszone właściwym organom.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych producentów lub dystrybutorów Towarów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa tych osób.

 5. Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.VII. Płatności.

 1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia oraz przy odbiorze.

 2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

 • przelewem bankowym;

 • kartą płatniczą;

 • wpłatą pocztową.

 1. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub u Przewoźnika przy wyborze przesyłki pobraniowej.

 2. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej informując, że Zamówienie trafiło do Realizacji.VIII. Realizacja i dostawa Towarów.

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 • Nowy Rok

 • Święto Trzech Króli

 • Wielkanoc

 • Poniedziałek wielkanocny

 • Święto Pracy

 • Święto Narodowe Trzeciego Maja

 • Zielone Świątki

 • Boże Ciało

 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 • Dzień Wszystkich Świętych

 • Narodowe Święto Niepodległości

 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

 • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Planeswalker.pl. W tych dniach nie będą realizowane zamówienia.

 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 3. Sprzedawca dostarcza Towary na adres podany jako Adres Dostawy. Kod pocztowy oraz Adres Dostawy nie musi być tożsamy z kodem pocztowym miejsca zameldowania Zamawiającego.

 4. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru określonymi sposobami dostarczania:

 • List Polecony Priorytetowy – Poczta Polska

 • Paczka 24 – Kurier Poczty Polskiej Pocztex

 • Kurier DHL

 • Paczkomaty InPost

 • Odbiór Osobisty (bezpłatnie)

 1. Realizacja Zamówienia następuje jedynie po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę. Wyjątkiem jest sposób dostarczania Odbiór Osobisty, przy którym nie jest konieczna przedpłata i możliwa jest płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy lub forma wysyłki z płatnością za pobraniem.

 2. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien w obecności Przewoźnika dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem u dostarczającego wydanie Towaru (listonosza/kuriera).

 3. Przy sposobie dostawy Przewoźnikiem InPost (Paczkomaty) w razie problemów z dostawą, ze zniszczoną przesyłką lub innymi niepożądanymi sytuacjami Zamawiający powinien zgłosić reklamację na stronie Przewoźnika. Po złożeniu reklamacji w przypadku skomplikowanych spraw Zamawiający powinien skontaktować się również z Planeswalker.pl.

 4. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 5. W przypadku zwrócenia Zamówienia do siedziby Sprzedawcy (wynikającego z: nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy przez okres dłuższy niż dwa tygodnie; podania błędnego adresu dostawy; innych przyczyn nie wynikających z błędu Sprzedającego) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami zwrotu oraz ponownej dostawy.

 6. Sposób dostarczenia Odbiór Osobisty jest bezpłatny. Możliwa jest w tej formie płatność gotówką (odliczoną kwotą) oraz kartą płatniczą.

 7. Zamówienia nieopłacone, z formą dostarczenia Odbiór Osobisty, po zmianie statusu na “Gotowe do odbioru” dostępne są w siedzibie Sprzedawcy przez okres dwóch tygodni. Po tym czasie zamówienie może zostać anulowane ze względu na brak kontaktu ze strony klienta. Sprzedawca może (ale nie musi) ten okres wydłużyć lub wysłać wcześniej pocztą elektroniczną powiadomienie o wciąż oczekującym na odbiór zamówieniu.

 8. Zamówienia opłacone, z formą dostarczenia Odbiór Osobisty, po zmianie statusu na “Gotowe do odbioru” dostępne są w siedzibie Sprzedającego przez okres dwunastu miesięcy (roku). Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane ze względu na brak kontaktu ze strony klienta, a opłata za nie nie zostaje zwrócona – staje się ona zapłatą za usługę magazynową.IX. Prawo odstąpienia od Umowy Kupna.

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym dostarczono mu Towar lub dostarczono Towar osobie trzeciej upoważnionej przez Zamawiającego do jego odbioru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zwróci Sprzedawcy Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Planeswalker.pl o odstąpieniu od umowy. Podstawa prawna: art. 27–29 ustawy o prawach konsumenta.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust.1.

 4. W razie odstąpienia od Umowy Kupna, Umowa uważana jest za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 5. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kupna Zamawiający może korzystać z Towaru w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, których sprawdzenie umożliwi Zamawiającemu podjęcie decyzji o odstąpieniu od Umowy Kupna. W związku z odstąpieniem od Umowy Kupna, Zamawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w inny sposób niż wskazany powyżej.

 6. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy (ul. Abrahama 12, 03-982 Warszawa). Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.

 7. Zamawiający w związku z odstąpieniem od Umowy Kupna ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszty powstałe w wyniku zwrotu Towaru w sposób inny, niż nieodpłatny zwrot Towaru w sklepie stacjonarnym. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru mogą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości Towaru, a także wybranego przez Zamawiającego sposobu zwrotu Towaru. Planeswalker.pl nie zwraca Zamawiającemu bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

 8. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu, który odstąpił od Umowy Kupna zapłaconą Cenę za Towar oraz koszt wysyłki równy najtańszej formie wysyłki spośród dostępnych w Planeswalker.pl z pominięciem Odbioru Osobistego, który jest bezpłatny.X. Reklamacje.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Planeswalker.pl zgodnie z zasadami określonymi na www.planeswalker.pl oraz w Regulaminie. Ponadto Planeswalker.pl zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Towary bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Kupna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Kupna przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

 4. Zamawiający może zgłosić Sprzedawcy reklamację, jeżeli stwierdzi, że Towar dostarczony mu w ramach realizacji Zamówienia ma wady, a także jeżeli Towar jest niezgodny z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym na www.planeswalker.pl.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Kupna, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.

 2. Reklamacja powinna:

 • zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Abrahama 12, 03-982 Warszawa) lub wysłana na adres mailowy Sprzedawcy (sklep@planeswalker.pl);

 • zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego. Powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej wymiany na nowy Towar; zwrotu pieniędzy na konto bankowe; zwrotu równowartości Towaru w postaci Punktów Sklepowych;

 • zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, ka który miałaby być zwrócona równowartość Towaru.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 2. W toku rozpatrywania reklamacji Planeswalker.pl może kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Zamawiający został poinformowany przed zawarciem Umowy Kupna. Decydując się na kupno uszkodzonego Towaru, Zamawiający pozbawił się możliwości reklamowania Towaru z uwagi na to uszkodzenie.

 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową Kupna, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz Towaru, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 5. W przypadku, gdy naprawa ani dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie są możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy Kupna.

 6. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Kupna Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.

 7. Wadliwy lub niewłaściwy Towar Zamawiający jest zobowiązany odesłać na adres Sprzedającego (ul. Abrahama 12, 03-982 Warszawa).

 8. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić koszt wysyłki równy najtańszej formie wysyłki spośród dostępnych w Planeswalker.pl z pominięciem Odbioru Osobistego, który jest bezpłatny.XI. Polityka prywatności sklepu internetowego Planeswalker.pl.

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.

 2. Szanując prawa Konsumenta oraz respektując Ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych Danych Osobowych.

 3. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca (GRYWWW s.c. ul. Abrahama 12, 03-982 Warszawa).

 4. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 5. Planeswalker.pl przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w takim zakresie w jakim zostały one udostępnione przez Użytkowników, których dotyczą (np. przy Zamówieniu lub przy Rejestracji Konta), wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

 • dokonywania Sprzedaży Towarów;

 • świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;

 • Realizacji Zamówień, obsługi reklamacji i zwrotu Towaru;

 • umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami;

 • udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Planeswalker.pl, w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail sklep@planeswalker.pl;

 • profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy Sprzedaży Towaru.

 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

 1. Planeswalker.pl zbiera następujące Dane Osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas Rejestracji oraz dokonywania zamówienia Zamawiający jest proszony o podanie swojego imienia i nazwiska w celu umożliwienia przetworzenia Zamówienia;

 • Adres zamieszkania – jest niezbędny do wysyłki zamówionego Towaru.

 • Numer telefonu – szczególnie potrzebny jest do przetwarzania zamówień realizowanych wysyłką kurierską lub z Odbiorem w Punkcie (Paczka 24), a również w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak niedostępność zamówionego Towaru;

 • Adres e-mail – poprzez e-mail Zamawiający otrzymuje informacje o statusie Zamówienia oraz o ewentualnych innych kwestiach dotyczących Realizacji Zamówienia. Adres e-mail jest niezbędny do przetwarzania Zamówień, których dostawa realizowana jest poprzez firmę InPost. Po uprzedniej zgodzie Zamawiającego na adres e-mail Planeswalker.pl może wysyłać newsletter zawierający informacje dotyczące promocji, nowych produktów oraz innych działań prowadzonych przez Planeswalker.pl.

 • Adres IP– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 • Cookies – Planeswalker.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie mają dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Rejestracja w bazie Klientów – Rejestracja jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Zamawiającemu w przyszłości zakupy w Planeswalker.pl.

 • Otrzymywanie newslettera - Zamawiający może zostać abonentem newslettera jeżeli chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

 1. Jeżeli Użytkownik dokonuje Zamówienia Towaru na rzecz innej osoby lub w Zamówieniu określa, że Towar ma być dostarczony bezpośrednio takiej osobie, powinien uzyskać zgodę takiej osoby na przekazanie jej Danych Osobowych Sprzedawcy w celu dostarczenia jej Towaru.

 1. Sprzedawca zapewnia ochronę Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Planeswalker.pl nie udostępnia żadnych Danych Osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Planeswalker.pl na podstawie odrębnych umów, którym Sprzedający powierzy przetwarzanie danych osobowych (np. Przewoźnik). Planeswalker.pl nie przechowuje również danych poufnych jak numery kart kredytowych Zamawiającego czy danych dostępu do konta bankowego Zamawiającego.

 2. Przekazanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, Towarów lub odpowiedzi na wiadomość.

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Zamawiający ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek strony www.planeswalker.pl i/lub przesłać e-mail pod adres sklep@planeswalker.pl.XII. Cookies.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Planeswalker.pl, tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Planeswalker.pl i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Planeswalker.pl, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Planeswalker.pl, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

 2. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie z Planeswalker.pl będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie ze Sklepu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości I sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 3. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Planeswalker.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.XIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.planeswalker.pl.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej www.planeswalker.pl i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 5. Zamawiający może przesłać oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.XIV. Załączniki.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

Reklamacja towarów